2018.07.20 BAIC SA progress
2016.05.11 Baic site visit
2016.09.16 BAIC SA progress
2016.08.30 BAIC Sod Turning
2016.12.08 BAIC SA progress
2017.12.17 BAIC SA progress
2017.07.24 BAIC SA progress
2017-09-18 BAIC SA progress
2018-04-17 BAIC SA progress
2018.05.31 BAIC SA progress
2018.06.27 BAIC SA progress